Τηλέφωνο25510 30617

E-mailkkedraka@mbg.duth.gr

Ν. 4009/2011 – Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

ΦΕΚ 2468, τ. Β, 24-6-2019 – Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Πατρών (στο οποίο επίσης λειτουργεί ανάλογη δομή ΓραΔιΜ) έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας των δύο αυτών δομών.