Τηλέφωνο25510 30617

E-mailkkedraka@mbg.duth.gr

Το Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης εποπτεύεται από την  Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΔΠΘ Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, ενώ ως Συντονίστρια ορίστηκε από τη Σύγκλητο με την υπ. αριθμ. 18/13/16-5-2019 Απόφαση της Συγκλήτου ΔΠΘ η Αναπλ. Καθηγήτρια Κατερίνα Κεδράκα,  με εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική.

Η  εκπαιδευτική λειτουργία του Γραφείου επικουρείται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ ή άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ινστιτούτων ή φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του καθορίζεται στον Κανονισμό του (βλ. ΦΕΚ ίδρυσης 2468, τ. Β, 24-6-2019).