Τηλέφωνο25510 30574

E-mailctl@duth.gr

To Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης αποτελεί μια καινοτομία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που έχει ως αποστολή την υποστήριξη στον σχεδιασμό της διδακτικής προσέγγισης των μαθημάτων προωθώντας καινοτόμες, εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές, την υποβοήθηση του διδακτικού έργου που προσφέρεται από το Ίδρυμα και την ανάδειξη καλών πρακτικών, ενώ συνδράμει το διδακτικό προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους αναρτώντας πλούσιο υλικό τεκμηρίωσης και ψηφιακούς πόρους, διοργανώνοντας θεματικά συμπόσια και ημερίδες, στοχευμένες επιμορφώσεις και διαχέοντας πληροφόρηση αναφορικά με τις πολιτικές για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων.

Καλώ τα μέλη του Ιδρύματος να αγκαλιάσουν το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από αυτό εντάσσοντάς τις στις καθημερινές τους πρακτικές.

 

Ζωή Γραβριηλίδου, Καθηγήτρια ΔΠΘ

Συντονίστρια του Δικτύου ΓΡΑΔΙΜ και ΕΥ της Ορίζοντας Δράσης ΓΡΑΔΙΜ

τ. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΔΠΘ

Το Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης είναι το αποτέλεσμα ενός οράματος και μιας επιστημονικής συζήτησης ετών στο πεδίο  της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Ο στόχος του είναι η προώθηση και η δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου στο Δ.Π.Θ. Το Κέντρο υποστηρίζει τα μέλη ΔΕΠ και τους διδάσκοντες να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν καλές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, να καταγράψουν τις ανάγκες τους, να αναστοχαστούν, να αναπτύξουν σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δράσεις, με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων. Κυρίως, όμως,  στοχεύει στη δημιουργία μιας κουλτούρας υποστήριξης ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, προκειμένου να δημιουργήσουμε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα,  που θα διευκολύνουν και θα στηρίζουν τη μάθηση των φοιτητών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κατερίνα Κεδράκα, Αν. Καθηγήτρια ΔΠΘ

Συντονίστρια Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ΔΠΘ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποστήριξη

Υποστήριξη των διδασκόντων και ενημέρωσή τους για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Επικοινωνία

Επικοινωνία των διδασκόντων μεταξύ τους και διοργάνωση συναντήσεων για ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με επιτυχημένες πρακτικές ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου.

Πρωτοβουλίες & Συνέργασίες

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συνεργειών με άλλες αντίστοιχες δομές των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ινστιτούτων ή φορέων με παρεμφερή δράση που λειτουργούν  στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Κύκλοι Μάθησης

Διοργάνωση κύκλων μάθησης και πάσης φύσεως δράσεων σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς  φορείς και ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά από τη σύναψη σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Παροχή Υπηρεσιών

Εκπόνηση μελετών, ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Διδασκαλία και τη Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ανάληψη σχετικού ερευνητικού έργου.

Διοργανώσεις

Διοργάνωση Συνέδριων/ Ημερίδων, Βιωματικών Εργαστηρίων και άλλων επιστημονικών δράσεων, όπως η έκδοση επιστημονικών περιοδικών, κ.ά.