Τηλέφωνο25510 30617

E-mailkkedraka@mbg.duth.gr

Το Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας  και Μάθησης (ΓραΔιΜ)  ΔΠΘ ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4009/2011 και ύστερα από την υπ. αριθμ. 18/13/16-5-2019 Απόφαση της Συγκλήτου ΔΠΘ.Το Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας  και Μάθησης (ΓραΔιΜ)  ΔΠΘ ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4009/2011 και ύστερα από την υπ. αριθμ. 18/13/16-5-2019 Απόφαση της Συγκλήτου ΔΠΘ.

ΦΕΚ ίδρυσης 2468, τ. Β, 24-6-2019